Aktualności

11 lipca 2018
Konkurs fotograficzny "Czerwono-żółto-zielone wakacje"

Mamy dla Was wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania jest spotkanie przy pizzy w Pizzerii Targowa z wybraną siatkarką BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała. Co więcej wszystkich laureatów nagrodzimy karnetami na sezon 2018/2019! Dodatkowo, jeśli na fotografii będą również dzieci masz szansę wygrać dla nich darmowe wejście do Sali Zabaw Kraina Kropka!

Poniżej przedstawiamy regulamin naszego konkursu pt. "Czerwono-żółto-zielone wakacje". W skrócie można napisać, że jest to konkurs fotograficzny, w którym przesyłacie do nas zdjęcia z Waszych wakacji. Pamiętajcie jednak o tym, by na zdjęciu pojawiły się barwy naszego klubu (czerwony, żółty i zielony). Wystarczy więc, że sfotografujecie się np. z szalikiem BKS. My jednak liczymy na Waszą kreatywność i wyobraźnię! Spróbujcie wykorzystać kolory natury, barwy miasta itd. itp. Nie zapomnijcie napisać kto jest na zdjęciu i gdzie zostało zrobione. Pod koniec wakacji jury wybierze trzech laureatów naszej zabawy. Zdjęcia muszą spełniać warunki regulaminowe (zdjęcie z wakacji + barwy klubu) a oceniane będą również oryginalność i pomysłowość. Serdecznie zapraszamy do zabawy!


Regulamin konkursu "Czerwono-żółto-zielone wakacje"

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.    Organizatorem konkursu fotograficznego "Czerwono-żółto-zielone wakacje" (dalej zwanego "Konkursem") jest Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała (dalej zwany "Organizatorem").
1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3.    Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej bks.bielsko.pl
1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.6.    Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:
1. miejsce: spotkanie z wybraną siatkarką BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała przy pizzy w Pizzerii Targowa + darmowe wejście dla dzieci Laureata do Sali Zabaw Kraina Kropka + karnet normalny na sezon 2018/2019 na mecze siatkarek BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała
2. miejsce: karnet normalny na sezon 2018/2019 na mecze siatkarek BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała + zdjęcie z wybraną siatkarką BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała
3. miejsce: karnet normalny na sezon 2018/2019 na mecze siatkarek BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała


1.7.    Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej "Komisją"), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2.    ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej bks.bielsko.pl oraz Fanpage'u https://www.facebook.com/bksvolleyball/
2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 11 lipca do 31 sierpnia 2018  r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3    Rozstrzygnięcie Konkursu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej bks.bielsko.pl w terminie nie później niż do dnia 7 września 2018 r.

3.    ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1.    Konkurs będzie polegać na przesłaniu na adres mailowy Organizatora (press@bks.bielsko.pl) zdjęcia z wakacji, na którym oprócz Uczestnika Konkursu będą także barwy BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała ( a więc czerwono-żółto-zielone). Może to być np. nasz klubowy szalik lub koszulka, ale zachęcamy do tego by poszukać inspiracji/naszych barw na łonie natury, w zgiełku miasta itd. Liczymy na Waszą kreatywność! Mile widziane są zdjęcia rodzinne (bowiem jedną z nagród jest zabawa w Sali Zabaw Kraina Kropka). Autorzy najciekawszych, najbardziej pomysłowych i najbardziej oryginalnych zdjęć zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą Dyrektor Sportowy BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała – Aleksandra Jagieło, trener naszego zespołu siatkarskiego - Bartłomiej Piekarczyk oraz Prezes Bialskiego Klubu Sportowego SA – Andrzej Pyć.
3.2.    W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:
·    zrobić zdjęcie ze swoich wakacji zgodne z tematyką konkursu (patrz punkt 3.1)
·    wysłać zdjęcie na adres mailowy: press@bks.bielsko.pl dodatkowo zamieszczając informacje o miejscu zrobienia zdjęcia, imię i nazwisko autora/uczestnika konkursu i ewentualnie imiona i nazwiska osób widocznych na zdjęciu.
3.3.    Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.
3.4.    Spośród wszystkich przesłanych zdjęć Komisja wybierze 3 najlepsze. Przy wyborze najlepszych zdjęć Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora zdjęcia. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.5.    Laureatami Konkursu zostaną uczestnicy, których zdjęcia zostaną uznane przez Komisję za najlepsze.
3.6.    Uczestnik wysyłając zdjęcie na wskazanego maila jednocześnie oświadcza, że: (I) jest jedynym autorem zdjęcia zgłoszonego przez niego do Konkursu; (II) Zdjęcie nie narusza praw osób trzecich; (III) w przypadku, jeżeli zdjęcie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.8 poniżej; uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonego w Konkursie Zdjęcia, zwanego dalej "Utworem", bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych (IV) Zdjęcie nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.7.    Uczestnik niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu przez Organizatora na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com;
3.8.    Zdjęcia konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.9.    Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

4.    PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1.    Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 7 września 2018 r.
4.2.    Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
4.3.    Nagrody rzeczowe (karnety na sezon 2018/2019) będzie można odebrać w siedzibie Organizatora. Termin odbioru karnetów zostanie ustalony indywidualnie z każdym Laureatem. Termin odbioru nagród za 1 i 2 miejsce, tzn. spotkanie przy pizzy z wybraną siatkarką BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała, bezpłatne wejście do Sali Zabaw Kraina Kropka oraz zdjęcie w wybraną siatkarką BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała, zostaną ustalone indywidualnie z Laureatami.

4.4. O wygranej Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni mailowa na adres mailowy, z którego przysłano zdjęcie biorące udział w Konkursie.
4.5.    Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 15 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: press@bks.bielsko.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Bialski Klub Sportowy S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 19, z dopiskiem o treści: "Reklamacja – Konkurs "Czerwono-żółto-zielone wakacje".
5.2.    Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3.    Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.5.    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

wróc do listy

patroni medialni